Menu
Obec Málkov
MálkovZelená, Lideň, Vysoká

DOVOLENÁ COOP ZELENÁ 15.7.2024 - 28.7.2024.

SPORTOVNÍ HALA MÁLKOV DOVOLENÁ: 5.7.-14.7.2024 a 5.8.-18.8.2024.

Odpadové hospodářství

Informace o odpadovém hospodaření obce za rok 2021 (204.26 kB)

Informace o odpadovém hospodaření obce za rok 2022 Typ: PDF dokument, Velikost: 202.99 kB

 

INFORMACE  O  ODPADOVÉM  HOSPODÁŘSTVÍ  OBCE  MÁLKOV  ZA  ROK  2023 

Dle § 60 odst. 4 zák. o odpadech má obec povinnost nejméně jednou ročně informovat o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup Kvalifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému. Obec má povinnost sledovat plnění závazného zákonného cíle v oblasti třídění komunálních odpadů. O plnění cíle by měla rovněž informovat své občany.

Způsob nakládání s odpadem:

Odpad, který nemůžeme třídit ani nepatří na mobilní sběr v obci, vynášíme do nádoby na komunální odpad. Nádobu na komunální odpad by měl vlastnit každý občan a má ji tedy umístěnou u místa svého bydliště.

Tříděný odpad umístíme do příslušných kontejnerů.

PLAST (kontejnery 1100l)

➢ Umístění:  u Domova pro seniory, u obecního úřadu, u sloupu před č.p. 17 v obci Zelená, mezi budovami s č.p. 47 a 49 v Zelené, mezi budovami s č.p. 50 a 52 v Zelené, za obchodem s potravinami v Zelené, u sportovní haly v Málkově, mezi budovami s č.p.83 a 87 v Málkově (za sportovní halou), naproti č.p. 46 v Málkově, u obchodu s potravinami v Málkově, Málkovské údolí naproti č.p. 55 a u č.p. 32, obec Vysoká u vysílače, u nových rodinných domů v Zelené, sady pod Vysokou u č.p. 150 a 160 v Zelené, u horních paneláků v Zelené, nové domy u č.p. 103, ulička pod krámem v Zelené, obec Zelená u č.p.  36, obec Lideň u kapličky, obec Zelená pod č.p. 25 a naproti č.p. 190, obec Málkov u č.p. 113.

➢ Co?: plastové nádoby, PET láhve, plechovky, polystyren, plastové krabičky..

➢ Pokud to jde vždy sešlápnout= více místa v kontejneru

PAPÍR (kontejnery 1100l)

➢ Úmístění: u Domova pro seniory, u obecního úřadu, u sloupu před č.p. 17 v obci Zelená, mezi budovami s č.p. 47 a 49 v Zelené, mezi budovami s č.p. 50 a 52 v Zelené, za obchodem s potravinami v Zelené, u sportovní haly v Málkově, mezi budovami s č.p.83 a 87 v Málkově (za sportovní halou), naproti č.p. 46 v Málkově, u obchodu s potravinami v Málkově, Málkovské údolí naproti č.p. 55 a u č.p. 32, obec Vysoká u vysílače, u nových rodinných domů v Zelené, sady pod Vysokou u č.p. 150 a 160 v Zelené, u horních paneláků v Zelené, nové domy u č.p. 103, ulička pod krámem v Zelené, obec Zelená u č.p.  36,  obec Zelená pod č.p. 25 a naproti č.p. 190, obec Málkov u č.p. 113.

➢ Co?: papírové krabice, časopisy, noviny, papírové obaly, kancelářský papír..

➢ Vždy rozložené= více místa v kontejneru

SKLO  (kontejnery 1300l a 1500l)

➢ Úmístění: u Domova pro seniory, u obecního úřadu, u sloupu před č.p. 17 v obci Zelená, mezi budovami s č.p. 47 a 49 v Zelené, mezi budovami s č.p. 50 a 52 v Zelené, za obchodem s potravinami v Zelené, u sportovní haly v Málkově, naproti č.p. 46 v Málkově, u obchodu s potravinami v Málkově, Málkovské údolí naproti č.p. 55 a u č.p. 32, obec Vysoká u vysílače, u nových rodinných domů v Zelené, sady pod Vysokou u č.p. 150 a 160 v Zelené, u horních paneláků v Zelené, nové domy u č.p. 103, ulička pod krámem v Zelené, obec Zelená u č.p.  36, obec Lideň u kapličky, obec Zelená pod č.p. 25, obec Málkov u č.p. 113

➢ Co?: láhve od nápojů, skleněné nádoby, kusy skla

OLEJE a TUKY (nádoba 240l)

➢ Úmístění: u obchodu s potravinami v Málkově, u zdravotního střediska v Zelené, nové domy u depa v obci Zelená, obec Zelená naproti č.p. 117, sady pod Vysokou u č.p. 150 v Zelené, u Domova pro seniory. 

 ➢ Co?: jedlé tuky a oleje z kuchyně

➢ Vždy v uzavřené PET lahvi

KOVY  (zvony na 1100l)

Umístění:  u obchodu s potravinami v Málkově, v obci Zelená proti č.p. 50.

Co? plechovky, obaly s vnitřní stranou pokovenou…

TEXTIL

Umístění: , u pošty v obci Zelená

Co? použité oblečení…

BIOODPAD:

Umístění: vymezený prostor nad sady v obci Zelená.

Co? tráva, seno, obaly od ovoce popřípadě zeleniny

Šetrnost k přírodě

Přestože v ČR máme funkční odpadové hospodářství a jsme jednou z předních evropských zemí, která nejvíce odpad třídí, je v zájmu každého z nás pomoct zastavit tento dlouhotrvající celosvětový problém s odpadem. V dnešním světě je všeho přebytek, kde každý spotřebovává spoustu věcí, ať už se jedná o oblečení, spotřebiče či potraviny. Začít můžeme každý sám u sebe, a to například tím, že přestaneme používat nejen jednorázové plasty, ale plasty obecně, budeme uvážliví, zamyslíme se při koupi nové spotřební věci. Obce jsou základním článkem při nakládání s komunálními odpady. Je třeba monitorovat stav odpadového hospodářství na obecní úrovni, plnění cílů stanovených pro obce, zvyšovat osvětu a poskytovat dostatek informací občanům o odpadovém hospodářství. Za účelem zvýšení odděleného soustředění, třídění, využitelných a recyklovatelných složek komunálních odpadů a zlepšení nakládání s komunálními odpady v obcích je nutné intenzivně a opakovaně občany informovat a vzdělávat o nastavení a výsledcích obecního systému nakládání s komunálními odpady.

Obec je původcem komunálního odpadu od okamžiku, kdy osoba odloží odpad na místo obcí k tomuto účelu určenému. Obec je povinna přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob a musí určit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu. Mezi odděleně soustřeďované složky komunálního odpadu patří nebezpečné odpady, papír, plasty, sklo, kovy, biologický odpad a jedlé oleje a tuky. Od 1. ledna 2025 také textil.

Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je komunálním odpadem směsný a tříděný odpad z domácnosti, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácnosti. Komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební a demoliční odpad.

Je několik cest, jak produkovat odpadu méně. Například je to bezobalové nakupování, redukce odpadu, za druhé lze množství odpadu snížit tím, že některé produkty používáme déle (opětovné použití, půjčování, prodloužení životnosti) a za předcházení vzniku se považuje i domácí a komunitní kompostování, neboť v tomto případě se ničeho nezbavujeme (neboli odpad nevzniká, odpadá i jeho doprava). Samozřejmě je mnoho věcí, kterými můžete být šetrní k přírodě, a které záleží na každém z nás…..

Předcházení vzniku odpadu se rozumí opatření přijatá předtím, než se movitá věc stane odpadem, která omezují nepříznivé dopady vzniklého odpadu na životní prostředí a zdraví lidí, omezují obsah nebezpečných látek v materiálech a výrobcích nebo omezují množství odpadu, a to i prostřednictvím opětovného použití výrobků nebo jejich částí k původnímu účelu nebo prodloužením životnosti výrobků. Prevence v odpadovém hospodářství by tak měla směřovat jednak ke snižování množství vznikajících odpadů, jednak ke snižování jejich nebezpečných vlastností, které mají, nepříznivý dopad na životní prostředí a zdraví obyvatel.

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, stanovuje následující cíle pro komunální odpady:

  1. Zvýšit do roku 2025 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 55 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
  2. Zvýšit do roku 2030 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 60 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
  3. Zvýšit do roku 2035 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 65 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
  4. Odstraňovat uložením na skládku v roce 2035 a v letech následujících nejvýše 10 % z celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
  5. Energeticky využívat v roce 2035 a v letech následujících nejvýše 25 % z celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.

Chránit naši přírodu není volbou, je to naše společenská povinnost a zodpovědnost. Země nám byla svěřena do péče a jinou nemáme. Například Ministerstvo životního prostředí pracuje každý den na tom, abychom ji v dobrém stavu dokázali předat budoucím generacím.

Nakládání s odpady

Obsah černých popelnic putuje na spalovnu nebo skládku, zatímco odpad z barevných kontejnerů je potřeba roztřídit na speciální lince, aby s ním bylo možné nakládat jako s druhotnou surovinou. Bioodpad bez příměsí pak končí na kompostárně, kde se z něj vyrábí tolik důležitý kompost.

Kolik za kolik

V  roce 2023 obec Málkov vyprodukovala:

297,403t směsného komunálního odpadu,

14,99t papírového odpadu a lepenky,

13,92t plastového odpadu,

17,54t odpadu ze skla,

2,98t objemného odpadu,

15,0261t kovového odpadu,

0,324760t jedlý olej a tuků,

0,01t obalů obsahujících zbytky nebezpečných látek,

98,13t zeminy a kamení,

120,99t biologicky rozložitelného odpadu,                                  

Náklady na likvidaci a vývoz tříděného odpadu loni dosáhly částky  390 440,73 Kč.

Náklady spojené s vývozem a likvidaci komunálního odpadu vyšly na 1 258 905,75 Kč.

Na poplatku za komunální odpad obec vybrala 635 782,- Kč, na odměnách za tříděný odpad obec obdržela částku ve výši 303 111,25 Kč.

V Málkově     11.3. 2024

  Zdeněk Zachar v.r.

     starosta obce  

Úřad

MAPOTIP

MAPOTIP

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Informace

POPLATKY 2024

psiodpad

POPELNICE: (odvoz odpadu 1x za 14 dní v úterý lichý týden, červenec + srpen 1x za týden v úterý)

500,-Kč za osobu a rok

500,-Kč za objekt a rok

popelnice navíc: 2 155,-Kč za rok

Splatnost popelnic do 31.3.2024!

PEJSCI:

1.pes 100,-Kč, každý další pes 150,-Kč

v bytovém domě se 3 a více byty: 1.pes 500,-Kč, každý další pes 750,-Kč

osoby nad 65 let: 1.pes 50,-Kč, každý další pes 75,-Kč

Splatnost pejsci do 31.5.2024!

PLATBY ZASÍLEJTE na č.ú.940031309/0800

variabilní symbol 1345 (odvoz odpadu)

variabilní symbol 1341 (popl.za psa)

variabilní symbol ostatní poplatky: DATUM NAROZENÍ

Do poznámky u všech poplatků uveďte Vaše jméno, příjmení a adresu.

__________________

2. Obecní ples obce Málkov se konal dne 9.3.2024 za podpory Severočeských dolů a.s. ve výši 60 000,-Kč

DĚKUJEME!

SD a.s.

__________________

Konání 17. MÁLKOVSKÉ POUTĚ se bude konat 22.6.2024 za podpory Severočeských dolů a.s.

ve výši  120 000,-Kč

DĚKUJEME!

SD a.s.

__________________

Vybudování nového veřejného osvětlení v horní části obce Zelená se bude konat za podpory Severočeských dolů a.s. ve výši

500 000,-Kč

DĚKUJEME!

SD a.s.

__________________

NABÍDKA

kelímek

Obec Málkov nabízí kelímky CupSystem se znakem obce Málkov. Obsah 0,5 l. Kelímky je možné zakoupit na Obecním úřadě v Zelené.

Cena 50,-Kč/kus.

Platby

zasílejte na č.ú.:
940031309/0800

variabilní symbol 1345 (odvoz odpadu)

variabilní symbol 1341 (popl.za psa)

ostatní platby variabilní symbol DATUM NAROZENÍ

Do poznámky uveďte Vaše jméno, příjmení a adresu.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozpočet

Rozpočet

Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Teplota

21.7.2024 21:07

Aktuální teplota:

24.8 °C

Vlhkost:

55.6 %

Rosný bod:

15.4 °C

Překlad (translations)

Interaktivní mapa

Mapa

Vyhledávač služeb a firem

MálkovZelená, Lideň, Vysoká