Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Josef Egermann - starosta, tel. 474 658 123, 474 658 280

Adéla Vodrážková - místostarostka, tel.724 693 608

Ing.Pavel Červený - místostarosta, tel.607 633 336

Anna Zacharová - účetní, tel. 474 658 123

Monika Šulková - referent územní samosprávy, tel. 474 658 123

 

Členové zastupitelstva:

 
Josef Egermann - starosta

Adéla Vodrážková - místostarostka
Ing.Pavel Červený - místostarosta

Ivan Pilík
Naděžda Stuchlá
Zdeněk Zachar
Milan Bursa
Hana Oborná
Petr Stránský

 

Organizační struktura obecního úřadu, místo pro získání informace nebo podání stížnosti či podnětu a místo kde lze obdržet rozhodnutí.

1. Obecní úřad není členěn na odoborné útvary. jeho činnost je zajišťována prostřednictvím kanceláře starosty a účetní starosty na adrese Zelená 3. 

2. Místem pro osobní podání žádosti, stížnosti, podnětu či jiné dožádání a dále místem, kde lze obdržet rozhodnutí případně vydaná obecním úřadem je kancelář starosty obce na uvedené adrese. Podat žádost nebo obdržet rozhodnutí lze na uvedené adrese v úřední dny obecního úřadu od Po do Pá.

Opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

Výpis z § 16 zákana č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím:

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
(2) O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o dovolání obecní rada, pokud obecní zastupitelstvo nestanoví, že rozhoduje o dovolání jiný orgán obce. V ostatních případech rozhoduje o dovolání ten, kdo stojí v čele povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, a je oprávněn za něj jednat.
(3) Odvolací orgán rozhodně o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamístl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
(4) Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.
(5) Proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o odmítnutí žádoti lze podat rozklad, o kterém rozhoduje vedoucí ústředního orgánu státní správy.Ustanovení odstatců1,3 a 4 platí pro rozklad obdobně.
(6) Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního předpisu zákona § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů.


Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo podání učinit do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo činí a o jakou věc se jedná (proti kterému rozhodnutí je učiněno).

 

 

 

 

 

 

 

 


Zákon č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

 

 

 

Lhůty:
Odkaz na zveřejněnou informaci (§6 odst. 1) - 7 dnů.
Výzva k upřesnění nesrozumitlené nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3 písm. a) - 7 dnů.
Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst. 3 písm. b) - 3 dny.
Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3 písm. c) - 15 dnů.
Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů.
Rozhodnutí o dovolání (§16 odst. 3) - 15 dnů.
Upřesnění žádostí o informaci žadatelem (§ 14 odst.3 písm. a)- 30 dnů.
Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění (§ 15odst. 4) - 15 dnů.
Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů.

 

 

 

 

Termíny:
Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001.
Poskytování informací z registru způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1.1.2002.

 

 

 

 

Postup při vyřizování žádostí o posyktnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 

 

 

 

Kdo může o informaci požádat:
- je to každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč informaci žádá.

 

 

 

 

Kdo informaci poskytne:
- kterýkoliv státní orgán nebo územně samosprávné celky (obce).

 

 

 

 

Kdy se informaci neposkytne:
- je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost.
- jde-li o informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženského zaměření, čelenství v politických stranách a hnutích, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
- pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství.
- jde-li o informaci výlučně k vnitřením pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán.

 

 

 

 

Jak se informace žádá:
- ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení.
- písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná.

 

 

 

 

Co musí písemná žádost obsahovat:
- musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
- neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží).

 

 

 

 

Jaký bude postup povinného orgánu:
- je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatel o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti.
- pokud informace nespadá do jeho úůsobnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do 3 dnů.
- pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů (od 1.1.2001 do 15 dnů).

 

 

 

 

Co když orgán žádosti nevyhoví:
- pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti, rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele.
- jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel.

 

 

 

 

Co může udělat žadatel, pokud mu povinný orgán nevyhoví:
- proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.

 

 

 

 

Komu se odvolání posílá:
- odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o domítnutí žádosti nebo takovéto rozhodnutí měl vydat.

 

 

 

 

Kdo o dovolání rozhodne:
- o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízený tomu ogánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li orozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada.
- ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal.
- proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

 

 

 

 

Kolik bude vyřízení žádosti o informaci žadatele stát:
- úhrada za informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Bude vybírána podle platného sazebníku Obce Málkov.

 

 

 

 

Kde lze o poskytnutí informace žádat:

 

 

 

 

Obecní úřad Málkov
Zelená 3

431 02 Zelená